Evaluering

Evalueringsformer, der benyttes på skolen

 

1. Fagmål og afgangsprøve

 • Skolen følger undervisningsministeriets forenklede fællesmål i alle fag. Der udarbejdes årsplaner i hvert fag i alle klasser
 • Folkeskolens afgangs (mundtlige og skriftlige prøver – herunder obligatorisk projektopgave)

 2. Prøver og test

 • Skriftlige terminsprøver i dansk, matematik og engelsk for 9. kl.
 • Forprøve i biologi og geografi for 9. kl.
 • 2 årlige skriftlige terminsprøver i dansk og matematik for 8. kl.
 • Projektopgave i 7. 8. og 9.kl.
 • Sprogtest BHKL efterår + forår
 • Læsetest i 1. – 4. kl.
 • Stavetest i 2. – 5. kl.
 • Diktater, test i færdighedsregning og tabeltræningsprogrammer, der viser antal rigtige løste opgaver
 • Fortrykte eller selvproducerede test i dansk og matematik benyttes af lærerne i den videre undervisning (i alle klasser)
  • 4 færdighedsprøver + problemregningsprøver i 7. – 9. kl. i matematik
  • Læsetest i dansk: OS 64 og OS 120. Testapparatet er under ændring i løbet af skoleåret 2016-17
  • Nationale test i dansk foretages frivilligt af lærerne efter eget skøn. Det kan gennemføres i 2. 4. og 6. kl.
  • De arbejdes med individuelle læsetest for enkelte elever. Det er den fagansvarlige lærer der gennemfører dem i forbindelse med tilrettelæggelsen af undervisningen for de pågældende elever.

 3. Standpunktskarakterer efter 7-trinsskalaen

 • 8. + 9. kl. karakterblad 3 gange årligt

 4. Løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

 • Elevernes skriftlige opgaver og øvelser rettes og kommenteres
 • Elevforedrag/fremlæggelse i forbindelse med en forberedt opgave
 • Iagttagelser af og samtaler med den enkelte elev i klassen
 • Lærer-elevsamtaler i 6. – 9. kl.
 • Elevernes egen evaluering af undervisningen og deres udbytte heraf
 • 2 ordinære skole-hjemsamtaler, hvor eleverne deltager hver anden gang fra 0. – 5. kl. og hver gang fra 6. – 9. kl.
 • Ad hoc samtaler med forældrene
 • Særlig fokus på elever, der modtager specialundervisning/støtte med beskrivelse og status-/handleplan for den enkelte.
 • 9. kl.s kombinerede sprog-/lejrskole i et engelsktalende land.

 

5.  Tilsynsførendes besøg og efterfølgende erklæring

 • Tilsynsførendes besøg på skolen med oplevelse af skolens kultur og overværelse af undervisningstimer i forskellige fag og klasser er en meget vigtig del af skolens evaluering.
 • Tilsynet sker efter en tilsynsplan, hvor den certificerede tilsynsførende skal påse, at ”undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen”.
 • Tilsynet omfatter bl.a. elevernes standpunkt i dansk, engelsk og matematik, skolens samlede undervisningstilbud med undervisningsplaner, bøger og materialer samt hjemmesideforhold og demokrati
 • Tilsynsførende drøfter relevante forhold med lærerne og skolelederen
 • Tilsynsførende udfærdiger årligt en rapport/erklæring, som foreligges forældrekredsen ved det årlige forældrekredsmøde.
 • Eventuelle påtalte forhold drøftes og følges op, hvorefter der evalueres. Konklusionerne heraf forelægges og drøftes med tilsynsførende.

 

6. Den sociale trivsel for eleverne

 • Elevernes individuelle og sociale trivsel sættes jævnligt i fokus i den enkelte klasse i fællestimen eller når noget brænder på.
 • Lærer-elevsamtaler i 6. – 9. kl.
 • Lærerne evaluerer klassens sociale trivsel indbyrdes til klassemøder og efter behov i kollegiale supervisionsteam/trinteam.
 • AKT-medarbejderen fører samtaler med klasser og enkelte elever med det formål at fremme trivsel og fællesskab (AKT = Adfærd, Kontakt og Trivsel)
 • Skolesundhedsplejersken har kontakt med eleverne og kan opfange tegn på personlig og/eller social mistrivsel
 • Klasseforældremøder og ordinære forældresamtaler, ad hoc samtaler og mailkorrespondance mellem hjem og skole.
 • Undervisningsmiljøvurdering med opfølgning og handleplan

Evaluering af den samlede undervisning i skoleåret 2015/16

Konklusionen på ovenfor anførte evalueringsområder

1. Afgangsprøve 9. kl. maj-juni 2016

Vi var tilfredse med resultatet af afgangsprøverne i 2016. Elevernes faglige standpunkter varierer med evner og flidsniveau. Vi stiller forventninger om, at eleverne hver især yder det, han/hun kan.

Vores lærere kombinerer faglige ambitioner med støtte og anerkendelse af alle elever.


Prøver og tests

Den brede vifte af faglige tests har givet både elever og lærere et godt afsæt for det videre faglige forløb. Stave-, læse- og matematiktests foretages af faglærer og/eller af lærer med særlig kompetence på området. Resultatet, som er forelagt de relevante lærere eller teamet omkring klassen, og danner baggrund for ekstra stave-, læse og taltræning for nogle elever. Vi kalder dem f.eks. skubkurser. Der arbejdes med særlige tilrettelagte intensive fagforløb for hele klasser. Denne del af vores arbejde evalueres løbende i pædagogisk forum hvor funktionslærere på områderne faglighed og trivsel sider sammen med vicelederen. Her sidder også eksterne relevante fagkompetencer når det er nødvendigt.

 

Standpunktskarakterer efter 7-trinsskalaen

Anvendes og bruges til drøftelse med den enkelte elev for at målfastsætte den næste periodes indsats.

 

Løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Både den skriftlige og den mundtlige kommunikation med forældrene om elevens standpunkt og udvikling samt de direkte tilbagemeldinger til eleverne er en fortsat kilde til udvikling for den enkelte. Der er en tæt opfølgning på barnets udvikling og udfordringer.

Det giver stort udbytte at have et modul i et fag, hvor der for alvor bliver tid til faglig fordybelse. Det vil vi intensivere fremadrettet.

 

Tilsynsførendes besøg og efterfølgende erklæring

 (Se tilsynserklæringen her på hjemmesiden under ”Om skolen”)

 

Den sociale trivsel for eleverne

Der arbejdes intensivt med social inklusion på alle klassetrin. Funktionslærer med AKT-kompetencer, klasselærerfunktion samt tæt forældresamarbejde er de bærende kræfter omkring elevers trivsel. Ledelsen er tæt informeret om elever med særlige udfordringer. I skoleåret 2016-17 har vi udvidet samarbejdet med PPR gennem en tilknyttet pædagogisk konsulent, som inspirerer og kompetenceudvikler klasseteams hvor der er særlige udfordringer omkring klassens/elevers trivsel.  

 

Plan for opfølgning på evalueringen

 • Forhold, der indvirker på elevernes eksamensresultat drøftes i lærergruppen med henblik på evt. præstationsstøttende tiltag.
 • Vi vil yderligere uddanne personalet inden for special-pædagogikken med henblik på inddragelse i almenpædagogikken.
 • Vi vil samle vores specialviden i et resurseteam til gavn for alle skolens lærere og elever.
 • Vi vil videreudvikle den enkelte lærers kompetence til at undervisningsdifferentiere – også med henblik på de dygtige elever.

 

Næste evaluering af den samlede undervisning

Den samlede undervisning evalueres igen i jan-feb 2018